Polityka ochrony prywatności

I. Definicje

Administrator Danych Osobowych – Zleceniobiorca (ADO) – Andrzej Sosnowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą wysylajtaniej.pl z siedzibą Oracze 35E, 19-300 Ełk, NIP 8481103308, REGON 790306098, e-mail: info@wysylajtaniej.pl; nr tel. 877361900.
Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie.
Platforma – Serwis internetowy udostępniany przez wysyłajtaniej.pl pod aktualnym adresem https://www.wysylajtaniej.pl.
Użytkownik – Zleceniodawca – osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z jego jednej lub kilku usług albo udostępnionych funkcjonalności.
Nadawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wskazana za jej zgodą przez Zleceniodawcę jako osoba upoważniona do nadania Przesyłki.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Profil – dostępne dla Użytkownika miejsce na platformie wysyłajtaniej.pl, gdzie Użytkownik po wprowadzeniu swoich danych oraz danych odbiorcy, może nadać, śledzić i reklamować przesyłkę kurierską.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
Regulamin – regulamin Serwisu.


II. Zasady przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
NAZWA : wysylajtaniej.pl Andrzej Sosnowski
ADRES : Oracze 35E
KOD POCZTOWY : 19-300
MIASTO : Ełk
NUMER NIP : 8481103308
NUMER REGON : 790306098
ZAKRES STOSOWANIA
Przetwarzanie danych osobowych klientów w związku z realizacją usług kurierskich na platformie https://www.wysylajtaniej.pl – Serwis przesyłek kurierskich.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DANE KONTAKTOWE
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych kierując korespondencje na adres e-mail: info@wysylajtaniej.pl.
PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Dane osobowe w określonym w szczególnych przypadkach celu i zakresie mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej odrębnie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
4.1. realizacja usług kurierskich;
4.2. obsługa reklamacji;
4.3. dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami.

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
W sytuacji, gdy zdecydujesz się na rejestrację na platformie, musisz podać dane niezbędne do utworzenia i obsługi Profilu użytkownika: imię, nazwisko, adres nadania, adres e-mail, telefon.
W sytuacji, gdy nadajesz przesyłkę, musisz podać dane niezbędne do dostarczenia przesyłki: imię, nazwisko, adres dostarczenia, e-mail, telefon.
CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.
Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych.
Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych dotyczących umów i prowadzenia działalności gospodarczej.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH, DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym lub uprawnionym w postaci informacji przetwarzanej w systemach informatycznych.
Dane osobowe mogą być udostępniane klientowi, bądź osobie przez niego upoważnionej.
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom lub osobom współpracującym, którym zlecono realizację usług wyłącznie w zakresie i w celu związanym z realizacja zamówień i celów określonych w pkt. 4 lub powierzono przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH
Ma Pan(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pan(i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania w dowolnej chwili. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Ma Pan(i) prawo do otrzymania dostarczonych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

OBOWIĄZKI PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub rozpoczęcia realizacji usługi. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań związanych z zawarciem umowy lub rozpoczęciem realizacji usługi.

III. Kwestie techniczne

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. wysylajtaniej.pl Andrzej Sosnowski z siedzibą w Ełku wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe, mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw firmy wysylajtaniej.pl, próby włamania lub innego działania na jej szkodę. Niektóre obszary serwisu wysylajtaniej.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nie usuwanie ich z dysku. Opis wykorzystywania cookies znajduje się w Polityce Cookies zamieszczonej w serwisie.

IV. Marketing bezpośredni

Użytkownikom, którzy w tym celu podali swój adres e-mail i/lub numer telefonu, firma wysylajtaniej.pl, świadczy usługę marketingu bezpośredniego – przesyłania informacji o prowadzonych promocjach i nowych usługach wdrażanych w firmie. Podanie danych jest wymagane celem świadczenia takiej usługi, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości jego wysyłki. Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:
· w celu świadczenia usługi marketingu bezpośredniego – podstawą prawną przetwarzania jest uzyskana zgoda osoby, której dane dotyczą, która wyraziła na to świadomą i dobrowolną zgodę; zgoda ta może zostać wycofana w każdej chwili.
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego

V. Bezpieczeństwo danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w określonych odstępach czasowych prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z naszych podmiotów, z nami współpracujących, daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Twoje Dane Osobowe.

VI. Zablokowanie konta i anonimizacja danych

Rozwiązanie umowy przez Użytkownika jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie pisemnie na adres pocztowy: wysylajtaniej.pl z siedzibą Oracze 35E, 19-300 Ełk lub e-mail: info@wysylajtaniej.pl. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług skutkuje zablokowaniem Konta i anonimizacją danych.
VII. Kontakt z nami
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Prywatności oraz korzystania z platformy, prosimy kierować poprzez e-mail: info@wysylajtaniej.pl,
Polityka Cookie

.1. Możemy używać plików cookies, kiedy korzystasz z usług dostępnych za pośrednictwem naszego serwisu i innych naszych stronach. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na tych stronach są kojarzone wyłącznie z przeglądarką Twojego komputera - jesteś zatem anonimowy.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Wysylajtaniej.pl Andrzej Sosnowski 19-300 Ełk Oracze 35 E

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) realizacji zamówień .

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów oraz w celach statystycznych.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Nasi partnerzy