Regulamin serwisu WysylajTaniej.pl

Treścią zobowiązania serwisu internetowego "wysylajtaniej.pl" jest pośrednictwo w generowaniu etykiety na przesyłkę oraz listu przewozowego uprawniającego do nadania przesyłki u kuriera.

I. Definicje
a) Zleceniobiorca: Andrzej Sosnowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą wysylajtaniej.pl z siedzibą Oracze 35E, 19-300 Ełk, NIP 8481103308, REGON 790306098, e-mail: info@wysylajtaniej.pl; nr tel. 87 736 19 00;
b) Zleceniodawca: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
c) Użytkownik: osoba korzystająca z usług Zleceniobiorcy określana także jako Zleceniodawca
d) Usługa: usługa świadczona przez zleceniobiorcę polegająca na pośredniczeniu generowania etykiety na przesyłkę, uprawniającej do nadania przesyłki u kuriera a także na przygotowaniu listu przewozowego
e) Kurier: firma kurierska Geis Parcel Sp. z o.o. , ET Logistik sp. z o.o. lub UPS sp. z o.o.
f) List przewozowy - dokument stanowiący dowód przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Usługi Kurierskiej.
g) Przesyłka pobraniowa - przesyłka, której warunkiem odbioru jest uiszczenie przez odbiorcę kwoty wskazanej przez nadawcę w liście przewozowym
h) Odbiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przyjmująca przesyłkę doręczoną przez Kuriera w ramach realizowanej Usługi kurierskiej.
i) Cennik - aktualna oferta cenowa umieszczona na stronie internetowej serwisu wysylajtaniej.pl określająca wagę i gabaryty przesyłek oraz terminy, w jakich mogą one zostać zrealizowane.

II. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu wysylajtaniej.pl
2. Każdy użytkownik serwisu wysylajtaniej.pl zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującym w chwili zlecenia regulaminu serwisu wysylajtaniej.pl
3. Warunkiem korzystania z serwisy wysylajtaniej.pl jest akceptacja i przestrzeganie niniejszego regulaminu
4. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest:
a) regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych przez Geis Parcel Sp. z o.o., dostępny pod Link
b) regulamin świadczenia usług przewozowych przez UPS Polska sp. z o.o. dostępny pod link
c) regulamin świadczenia usług przewozowych przez ET Logistik sp. z o.o. dostępny pod link
5. Użytkownikami serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa
6. Z usług świadczonych przez zleceniobiorcę korzystać może każdy użytkownik po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie internetowej.
7. Wszelkie usługi zlecone poprzez użycie adresu e-mail i hasła Zleceniodawcy, traktuje się jak zamówione przez Zleceniodawcę.
8. Wszelka korespondencja Zleceniodawcy ze Zleceniobiorcą dokonywana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym składanie reklamacji.
9. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów, kodów źródłowych, danych dostępowych (loginów, haseł itp.) oraz wszelkich informacji otrzymanych lub uzyskanych od Zleceniodawcy w związku ze świadczeniem Usług

III. Realizacja usługi
1. W celu realizacji zlecenia usługi Zleceniodawca wypełnia formularz "Nadaj Przesyłkę" dostępny na stronie internetowej www.wysylajtaniej.pl. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się ze Zleceniobiorcą ponosi Zleceniodawca zgodnie z własną taryfą abonamentową.
2. Cena za realizację usługi generowana jest automatycznie przez system wysylajtaniej.pl i uzależniona jest od zadeklarowanych przez Zleceniodawcę gabarytów nadawanej przesyłki (waga, wymiary) i obejmuje usługę przewozu od nadawcy do odbiorcy wykonywaną przez firmę kurierską współpracującą ze Zleceniobiorcą. Zleceniobiorca może naliczyć Zleceniodawcy dodatkowe koszty tylko w przypadkach, o których mowa w ust 6, 7, 8, 10, 16.
3. Zleceniodawca zobowiązany jest do podania gabarytów przesyłki (wymiary i waga) zgodnie ze stanem faktycznym, pod rygorem naliczania dodatkowych opłat.
4. Umowa zawarta jest na czas oznaczony tj. od chwili wygenerowania listu przewozowego do momentu przekazania rzeczy kurierowi.
5. Po złożeniu zamówienia usługi, Zleceniodawca otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia (zawarcia umowy na odległość) oraz list przewozowy. Zleceniodawca zobowiązany jest do sprawdzenia jego poprawności z rzeczywistością oraz wydrukowania listu przewozowego lub etykiety adresowej wygenerowanej przez Zleceniobiorcę i przekazania jej kurierowi.
6. Przewóz wykonywany jest bezpośrednio przez kuriera i odbywa się w terminach uzależnionych od rodzaju wykupionej usługi przez Zleceniodawcę.
7. W przypadku naliczenia przez Kuriera dodatkowych opłat zgodnych z regulaminem (m.in.: opłaty za przechowywanie, za ponowne próby doręczeń, opłaty za element niestandardowy, zwrot do nadawcy itp.) koszty w/w opłat ponosi zleceniodawca na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury Vat
8. Przesyłki, których doręczenie jest niemożliwe (np. błędne dane adresowe, odmowa przyjęcia przesyłki przez odbiorcę, itp.) zwracane będą do Zleceniodawcy na jego koszt. Za zwrot przesyłki naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem danego Kuriera. Zwrot Przesyłki nastąpi po opłaceniu przez Zleceniodawcę przesłanej przez Zleceniobiorcę faktury Vat.
9. Przesyłki nie mogą zawierać towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi lub zwierząt, lub dla jakichkolwiek środków transportu, lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić lub uszkodzić inne towary przewożone lub których przewożenie, eksport lub import jest zabroniony przez właściwe przepisy prawa, w szczególności z umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (umowa ADR), sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1629),
10. W przypadku stwierdzenia przez kuriera naruszenia pkt 8 rozdz. III regulaminu usługa przewozu może być zawieszona a przesyłka może być zatrzymana na koszt zleceniodawcy i do jego dyspozycji. Wówczas naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem danego Kuriera. Zwrot przesyłki nastąpi po opłaceniu przez Zleceniodawcę przesłanej przez Zleceniobiorcę faktury Vat.
11. Poprzez akceptację regulaminu Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu i zobowiązuje się do uregulowania tych należności do zleceniobiorcy nie później niż w przeciągu 7 dni od dnia wystawienia w/w faktury.
12. Zleceniobiorca ma prawo dokonać potrąceń swojej wierzytelności z przysługującej wierzytelności Zleceniodawcy. Dokonanie potrącenia następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie.
13. Doręczanie i odbiór przesyłek następuje na zasadach wskazanych w regulaminach, o którym mowa w pkt. II ppkt 5 niniejszego regulaminu
14. Zleceniobiorca ma prawo do usunięcia i/lub zablokowania konta zarejestrowanego zleceniodawcy w przypadku naruszania przez Zleceniodawcę niniejszego regulaminu
15. Zleceniobiorca nie wyraża zgody na nadawanie przesyłek na innym liście przewozowym lub etykiecie niż wygenerowanym przez Zleceniobiorcę
16. Zleceniobiorca ma prawo naliczyć opłatę karno-manipulacyjną w przypadku nadania przesyłki za pomocą innego listu przewozowego niż ten który został wygenerowany przez system wysylajtaniej.pl w (wysokości 25zł netto) , za zmiany na wygenerowanym liście przewozowym, za nadanie przesyłki o innych parametrach niż zdeklarowane lub za inne usługi doliczone przez firmę kurierską a nie oznaczone w formularzu nadania przesyłki. Opłata karno - manipulacyjna wynosi odpowiednio 10zł netto za różnicę powodującą dopłatę do 100zł i 25zł netto powyżej 100 zł.

IV. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy
1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność, tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jeśli nastąpiły wskutek okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca
3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych informacji (np. błędne adresy, numery konta , parametry przesyłek itp.)
4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia oraz braki w realizacji zwrotów pobrań oraz inne opóźnienia i braki oraz błędy w sytuacji gdy list przewozowy zawierał błędne dane wprowadzone przez Zleceniodawcę oraz w przypadku użycia innego niż wygenerowanego listu przewozowego od zleceniobiorcy.
5. Odpowiedzialność za nie należyte wykonanie usługi przewozu przesyłki ponosi firma kurierska zgodnie z obowiązującym regulaminem będącym integralną częścią niniejszego regulaminu.
6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z niemożności korzystania z serwisu, związane z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki.
7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub udostępnienie danych uprawniających do logowania w serwisie wysylajtaniej.pl
8. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione korzystanie z jego loginu i hasła.

V. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego przekazania zlecenia Kurierowi lub nieprawidłowości w pracy platformy wysylajtaniej.pl, niewłaściwego wykonania usługi kurierskiej przez kuriera należy zgłaszać poprzez e-mail: reklamacja@wysylajtaniej.pl na protokole reklamacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu lub na adres stacjonarny Oracze 35E, 19-300 Ełk
2. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie dotyczyło niewłaściwego wykonania usługi kurierskiej przez Kuriera, Zleceniobiorca przekaże zgłoszenie reklamacyjne Kurierowi celem jego rozpatrzenia.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej wpływu. Odpowiedź wysyłana jest Zleceniodawcy drogą elektroniczną na adres, z którego reklamacja została wysłana.
4. Na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy prawo przewozowe oraz ustawy prawo pocztowe, nadawcy oraz odbiorcy (adresatowi), przysługuje także prawo złożenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń bezpośrednio od Kuriera.

VI. Warunki płatności
1. Płatności za usługi dokonywane są przez Zleceniodawcę z góry przelewem na konto lub za pośrednictwem platformy przelewy24.pl nie później niż w terminie 7 dni od złożenia zlecenia. W przypadku braku płatności usługa nie będzie zrealizowana.
2. Opłaty za usługi Zleceniobiorcy naliczane są na podstawie aktualnie obowiązującego formularza wyceny dostępnego pod tym linkiem.
3. Zleceniobiorca zastrzega możliwość zmiany cennika jednak nie będzie to miało wpływu na cenę za przekazane już zlecenia. Ceny usług w odpowiednich okresach dostępne są pod linkiem.
4. Każdorazowe logowanie się w serwisie wysylajtaniej.pl oznacza akceptację obowiązującego w danej chwili cennika.
5. Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej z dnia 17 grudnia 2010 (Dz.U. 2010 nr 249 poz.1661) Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
6. Na wyraźne żądanie zgłoszone przez Zleceniodawcą w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, Zleceniobiorca wyśle fakturę Vat w formie papierowej na wskazany adres, za pobraniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 6,15 zł brutto
7. Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty wyszczególnionej na fakturze VAT w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. Terminem zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na wskazanym na fakturze koncie bankowym.
8. Zakwestionowanie przez Klienta faktury bądź jej części powinno zostać zgłoszone zleceniobiorcy do 7 dni po jej otrzymaniu.
9. W przypadku nieuregulowania faktury we wskazanym terminie, Zleceniobiorca zastrzega możliwość naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie a także skierowania sprawy na drogę windykacyjną.

VII. Odstąpienie od umowy
1.Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od umowy, jednakże do chwili odbioru przesyłki przez kuriera lub do chwili jej nadania w siedzibie kuriera. W tym celu Zleceniodawca anuluje odpowiednia przesyłkę poprzez przycisk "anuluj" widoczny przy przesyłce w zakładce "przesyłki", złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysłane na adres e-mail: info@wysylajtaniej.pl; o następującej treści:
Oświadczam, że odstępuję od umowy wygenerowania listu przewozowego nr .....
Proszę o zwrot zapłaconej ceny w wysokości .....
oraz uzupełni dane do przelewu w tym numer rachunku w zakładce Twoje dane
2. Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy poniesione przez niego koszty pomniejszone o koszty operacyjne anulowania listu przewozowego to jest 2,46 zł brutto oraz ponoszone każdorazowo przez Zleceniobiorcę koszty płatności online oraz przelewu zwrotnego (to jest 3% wartości transakcji nie mniej niż 2 zł) w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy i podania danych do przelewu w zakładce "Twoje dane".
3. W przypadku odstąpienia od umowy po nadaniu przesyłki u kuriera, Zleceniodawca poniesie wszelkie uzasadnione koszty za czynności zrealizowane przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu.

VIII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa przewozowego, Prawa pocztowego, Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (umowa ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
Regulamin obowiązuje od 2009-07-01.
ostatnia aktualizacja 2015-12-16.
Integralną częścią w/w regulaminu jest regulamin usług Geis Parcel Sp. z o.o. , ET Logistik oraz UPS Poland dostępny na ich stronach
Wymagania systemowe.
Do prawidłowego działania Serwisu wymagana jest przeglądarka internetowa z zainstalowanym pluginem Flash Player oraz oprogramowanie do odczytywania plików PDF np Adobe Reader. Zalecamy również korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych

Nasi partnerzy

Masz pytanie? Chat online.

_+

BOK WysylajTaniej.pl