Regulamin serwisu WysylajTaniej.pl

Treścią zobowiązania serwisu internetowego „wysylajtaniej.pl" jest pośrednictwo w zamówieniu usługi kurierskiej u Kuriera, pośrednictwo w generowaniu etykiety na przesyłkę oraz pośrednictwo w przygotowaniu listu przewozowego uprawniającego do nadania przesyłki u kuriera.
Serwis wysyłajtaniej.pl nie jest Przewoźnikiem i nie świadczy usług przewozu w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe. Usługi przewozu w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe świadczą wyłącznie Kurierzy wybrani przez Zleceniodawcę.

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:
1. Zleceniodawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zleca Zleceniobiorcy wykonanie Usługi w ramach serwisu wyslajtaniej.pl. Zleceniodawcą może być Nadawca lub osoba trzecia działająca w imieniu i na rzecz Nadawcy.
2. Zleceniobiorca – Spółka AS sp. z o.o. REGON: 389043315, NIP: 8481879807, KRS: 0000902991 z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
, prowadzący serwis wysylajtaniej.pl i świadczący w jego ramach Usługi.
3. Przesyłka – wszystkie paczki, koperty oraz palety nadane w ramach jednego Zamówienia.
4. Odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wskazana za jej zgodą przez Zleceniodawcę jako osoba upoważniona do odbioru Przesyłki.
5. Nadawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wskazana za jej zgodą przez Zleceniodawcę jako osoba upoważniona do nadania Przesyłki.
6. Użytkownik – osoba korzystająca z usług Zleceniobiorcy, określana także jako Zleceniodawca.
7. Kurier, Przewoźnik – zewnętrzna firma świadcząca Usługi kurierskie: InPost Sp. z o.o., „RUCH”S.A., Orlen Paczka oraz Firma Kurierska DPD Sp. z o.o. , świadcząca usługi przewozowe, współpracująca ze Zleceniobiorcą na podstawie umowy, przyjmująca Przesyłkę od Zleceniodawcy oraz doręczająca ją do Odbiorcy.
8. List przewozowy – dokument stanowiący dowód przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Usługi Kurierskiej.
9. Etykieta – dokument dołączany do każdej Przesyłki. W przypadkach Usługi kurierskiej wykonywanej za pomocą Kuriera UPS podpisana przez Kuriera odbierającego część Etykiety lub jej kopia może zastąpić List przewozowy i staje się dowodem przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Usługi kurierskiej.
10. Usługa kurierska – usługa przewozu wykonywana przez Kuriera polegająca na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu Przesyłek na podstawie Prawa przewozowego.
11. Usługa – usługa świadczona przez serwis wysyłajtaniej.pl na rzecz Zleceniodawcy każdorazowo na podstawie odrębnego Zlecenia za wynagrodzeniem i w zakresie działalności przedsiębiorstwa wysyłajtaniej.pl, polegająca w szczególności na pośredniczeniu w zamówieniu usługi kurierskiej u Kuriera, na pośredniczeniu w generowaniu etykiety na przesyłkę, uprawniającej do nadania przesyłki u Kuriera, a także na przygotowaniu listu przewozowego.
12. Cennik – aktualna oferta cenowa umieszczona na stronie internetowej serwisu wysyłajtaniej.pl, a w szczególności w Cenniku serwisu, o którym mowa w § 2 ust.4 lit g, określająca wagę i gabaryty
13. Cennik detaliczny danego Kuriera – Cennik detaliczny Kuriera, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt b, d, f w zależności od tego, który z Kurierów wykonuje Usługę Kurierską.
14. Zamówienie – zlecenie Przesyłki złożone Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę za pośrednictwem Serwisu wysyłajtaniej.pl

§2 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług w ramach serwisu „wysyłajtaniej.pl prowadzonego przez Zleceniobiorcę.
2. Każdy użytkownik serwisu wysylajtaniej.pl zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującym w chwili zlecenia regulaminem serwisu wysylajtaniej.pl
3. Warunkiem korzystania z serwisu wysylajtaniej.pl jest akceptacja i przestrzeganie niniejszego regulaminu.
4. Każdorazowe logowanie się w serwisie wysylajtaniej.pl oznacza akceptację obowiązującego w danej chwili regulaminu.
5. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest:
a. regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych przez InPost Sp. z o.o., dostępny pod link
b. cennik InPost Sp. z o.o., dostępny pod link
c. regulamin świadczenia usług przewozowych przez Orlen Paczka Dostępny pod link
d. Cenniki Orlen Paczka dostępny pod link
e. regulamin świadczenia usług przewozowych przez „RUCH” S.A. dostępny pod link
f. cennik „RUCH” S.A. dostępny pod link
g. regulamin „DPD” Sp. z o.o. dostępny pod link
h. cennik „DPD” Sp. z o.o. dostępny pod link
i. cennik serwisu wysyłajtaniej.pl – dostępny pod link

§3 Przedmiot świadczonych usług

1. Serwis działa jako pośrednik między Klientem a Przewoźnikiem. Umożliwia Klientom odpłatne zamawianie usług przewozowych drogą elektroniczną.
2. Zleceniobiorca przy pomocy Serwisu Wysyłajtaniej.pl w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa świadczy odpłatną usługę, polegająca na pośrednictwie w zamówieniu usługi kurierskiej u Kuriera, pośrednictwie w generowaniu etykiety na przesyłkę oraz pośrednictwie w przygotowaniu listu przewozowego uprawniającego do nadania przesyłki u kuriera.
3. Zadaniem Serwisu jest zebranie i przekazanie Zamówienia do Przewoźnika. Klient zawiera Umowę Przewozu bezpośrednio z Przewoźnikiem.
4. Wybór Kuriera wykonującego Usługę kurierską Przesyłki dokonywany jest przez Zleceniodawcę.

§4 Zobowiązania i odpowiedzialność Zleceniodawcy

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia wynikającego z Cennika.
2. Wszystkie dane wpisane podczas składania Zamówienia muszą być rzetelne i zgodnie ze stanem faktycznym. Dotyczy to szczególnie wymiarów, wagi, zawartości oraz sposobu zapakowania Przesyłki. W przypadku podania nieprawidłowych danych Kurier może odmówić odbioru przesyłki oraz mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem. W przypadku niezgodności danych z formularza z rzeczywistymi danymi może zostać naliczona dodatkowa opłata, zgodnie z niniejszym Regulaminem, cennikiem oraz Regulaminem Kuriera.
3. Zleceniodawca zobowiązuje się przestrzegać zasad oraz warunków świadczenia usług poszczególnych Kurierów dostępnych na ich stronach internetowych. Jeżeli Przesyłka będzie zawierała materiały wyłączone z przewozu, niebezpieczne lub jeżeli przez swoje właściwości przesyłka uszkodzi w trakcie trwania usługi inne przesyłki, mienie lub wyrządzi inne szkody, Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki naruszenia zobowiązania.
4. Zleceniodawca, dokonując wyboru Kuriera, któremu ma zostać zlecona Usługa kurierska, w granicach dopuszczonych przez obowiązujące prawo przejmuje odpowiedzialność za wybór Kuriera i wyłącza w tym zakresie odpowiedzialność Zleceniobiorcy za winę w wyborze, o ile Usługa kurierska zostanie wykonana przez wybranego przez Zleceniodawcę Kuriera.

§5 Zakres odpowiedzialności Zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jeśli nastąpiły wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca. Przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi należy rozumieć w szczególności brak przekazania Zamówienia przez Zleceniobiorcę właściwemu Kurierowi, brak przekazania Etykiety Zleceniodawcy, brak zlecenia odbioru Przesyłki od Zleceniodawcy przez Kuriera lub nieprzekazanie reklamacji na niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Kurierskiej zleconej przez Zleceniodawcę.
2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność, tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych informacji (np. błędne adresy, numery konta , parametry przesyłek itp.).
4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia oraz braki w realizacji zwrotów pobrań, oraz inne opóźnienia i braki, oraz błędy w sytuacji, gdy list przewozowy zawierał błędne dane wprowadzone przez Zleceniodawcę oraz w przypadku użycia innego niż wygenerowanego Listu przewozowego od Zleceniobiorcy.
5. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie usługi przewozu przesyłki ponosi firma kurierska zgodnie z obowiązującym regulaminem będącym integralną częścią niniejszego regulaminu.
6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z niemożności korzystania z serwisu, związane z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki.
7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub udostępnienie danych uprawniających do logowania w serwisie wysylajtaniej.pl.
8. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione korzystanie z jego loginu i hasła.

§6 Realizacja zamówień

1. W celu realizacji zlecenia usługi Zleceniodawca wypełnia formularz "Nadaj Przesyłkę” dostępny na stronie internetowej www.wysylajtaniej.pl. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się ze Zleceniobiorcą ponosi Zleceniodawca zgodnie z własną taryfą abonamentową.
2. Cena za realizację usługi generowana jest automatycznie przez system wysylajtaniej.pl i uzależniona jest od zadeklarowanych przez Zleceniodawcę gabarytów nadawanej przesyłki (waga, wymiary) i obejmuje usługę przewozu od nadawcy do odbiorcy wykonywaną przez firmę kurierską współpracującą ze Zleceniobiorcą. Zleceniobiorca może naliczyć Zleceniodawcy dodatkowe koszty tylko w przypadkach, o których mowa w niniejszym regulaminie.
3. Zleceniodawca zobowiązany jest do podania rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych dotyczących wagi, wymiarów, wartości oraz zawartości Przesyłki, pod rygorem naliczania dodatkowych opłat.
4. Umowa zawarta jest na czas oznaczony tj. od chwili wygenerowania listu przewozowego do momentu przekazania rzeczy kurierowi.
5. Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym następującym dniu roboczym.
6. Po złożeniu zamówienia usługi, Zleceniodawca otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia (zawarcia umowy na odległość) oraz list przewozowy. Zleceniodawca zobowiązany jest do sprawdzenia jego poprawności z rzeczywistością oraz wydrukowania listu przewozowego lub etykiety adresowej wygenerowanej przez Zleceniobiorcę i przekazania jej kurierowi.
7. Przesyłka musi być zapakowana i zabezpieczona w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie jej zawartości, jak i innych Przesyłek przewożonych przez Kuriera.
8. Przed przyjęciem przez Kuriera Przesyłki może on zażądać jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada informacjom zawartym w Liście przewozowym lub Etykiecie. W przypadku niezgodności Kurier ma prawo odmówić jej przyjęcia.
9. Przewóz wykonywany jest bezpośrednio przez kuriera i odbywa się w terminach uzależnionych od rodzaju wykupionej usługi przez Zleceniodawcę.
10. Kurier uprawniony jest do dokonania weryfikacji nadanej Przesyłki zgodnie z obowiązującym u danego Kuriera regulaminem oraz zgodnie z przepisami ustawy prawo przewozowe. Weryfikacja dotyczy zgodności ze stanem faktycznym informacji podanych przez Zleceniodawcę przy składaniu Zamówienia.
11. W przypadku wykrycia przez Kuriera, niezgodności ze stanem faktycznym informacji podanych przez Zleceniodawcę dotyczących nadawanej Przesyłki, Kurier uprawniony jest do naliczenia Usługobiorcy dodatkowych opłat, w szczególności w przypadku stwierdzenia zadeklarowania przez Zleceniodawcę nieprawidłowej wagi, rozmiarów, usług dodatkowych lub zawartości Przesyłki.
12. Wszelkie dodatkowe opłaty naliczone na rzecz Zleceniobiorcy przez Kuriera wynikające z niezgodności podanych przez Zleceniodawcę informacji dotyczących nadanej Przesyłki z jej rzeczywistym stanem obciążają Zleceniodawcę.
13. W przypadku kwestionowania przez Zleceniodawcę zasadności naliczenia dodatkowych opłat przez Kuriera Zleceniodawca uprawniony jest do złożenia reklamacji zarówno samodzielnie bezpośrednio u wybranego Kuriera jak również za pośrednictwem Zleceniobiorcy. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Kuriera Zleceniodawca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty naliczonej przez Kuriera na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury VAT.
14. Przesyłki, których doręczenie jest niemożliwe (np. błędne dane adresowe, odmowa przyjęcia przesyłki przez odbiorcę, itp.) zwracane będą do Zleceniodawcy lub przeadresowane na prawidłowy adres na jego koszt. Za zwrot lub przeadresowanie przesyłki naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem Zleceniobiorcy a w przypadku braku takiej usługi w cenniku zleceniobiorcy w cenniku danego Kuriera. Zwrot Przesyłki może nastąpić dopiero po opłaceniu przez Zleceniodawcę przesłanej przez Zleceniobiorcę faktury Vat lub wcześniej.
15. Przesyłki nie mogą zawierać towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi lub zwierząt, lub dla jakichkolwiek środków transportu, lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić, uszkodzić inne towary przewożone lub których przewożenie, eksport lub import jest zabroniony przez właściwe przepisy prawa, w szczególności z umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (umowa ADR), sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1629),
16. W przypadku stwierdzenia przez kuriera naruszenia §6 ust 12 regulaminu usługa przewozu może być zawieszona, a przesyłka może być zatrzymana na koszt zleceniodawcy i do jego dyspozycji. Wówczas naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem danego Kuriera. Zwrot przesyłki nastąpi po opłaceniu przez Zleceniodawcę przesłanej przez Zleceniobiorcę faktury Vat.
17. Poprzez akceptację regulaminu Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu i zobowiązuje się do uregulowania tych należności do zleceniobiorcy nie później niż w przeciągu 7 dni od dnia wystawienia w/w faktury.
18. Zleceniobiorca ma prawo dokonać potrąceń swojej wierzytelności z przysługującej wierzytelności Zleceniodawcy. Dokonanie potrącenia następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie.
19. Doręczanie i odbiór przesyłek następuje na zasadach wskazanych w regulaminach, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt a,c,e,g niniejszego regulaminu.
20. Zleceniobiorca ma prawo do usunięcia i/lub zablokowania konta zarejestrowanego zleceniodawcy w przypadku naruszania przez Zleceniodawcę niniejszego regulaminu
21. Zleceniobiorca nie wyraża zgody na nadawanie przesyłek na innym liście przewozowym lub etykiecie niż wygenerowanym przez Zleceniobiorcę
22. Zleceniobiorca ma prawo naliczyć opłatę za weryfikację w przypadku nadania przesyłki za pomocą innego listu przewozowego niż ten, który został wygenerowany przez system wysylajtaniej.pl w (wysokości 25zł netto) , za zmiany na wygenerowanym liście przewozowym, za nadanie przesyłki o innych parametrach niż zadeklarowane lub za inne usługi doliczone przez firmę kurierską, a nie oznaczone w formularzu nadania przesyłki. Opłata karno-manipulacyjna wynosi odpowiednio 15zł netto za różnicę powodującą dopłatę do 100zł i 25zł netto powyżej 100 zł.

§7 Warunki płatności

1. Płatności za usługi dokonywane są przez Zleceniodawcę z góry przelewem na konto, za pośrednictwem platformy przelewy24.pl lub przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności Imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Zleceniodawca zobowiązany jest do uiszczenia płatności nie później niż w terminie 7 dni od złożenia zlecenia. W przypadku braku płatności usługa nie będzie zrealizowana.
2. Opłaty za usługi Zleceniobiorcy naliczane są na podstawie aktualnie obowiązującego formularza wyceny dostępnego pod tym linkiem.
3. Zleceniobiorca, zastrzega możliwość zmiany cennika jednak nie będzie to miało wpływu na cenę za przekazane już zlecenia.
4. Każdorazowe logowanie się w serwisie wysylajtaniej.pl oznacza akceptację obowiązującego w danej chwili cennika.
5. Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej z dnia 17 grudnia 2010 (Dz.U. 2010 nr 249 poz.1661) Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu oraz wysłanie jej drogą elektroniczną na adres podany podczas składania zamówienia
6. Na wyraźne żądanie zgłoszone przez Zleceniodawca w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, Zleceniobiorca wyśle fakturę Vat w formie papierowej na wskazany adres, za pobraniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 5 zł netto
7. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty kwoty wyszczególnionej na fakturze VAT w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. Terminem zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na wskazanym na fakturze koncie bankowym.
8. Zakwestionowanie przez Zleceniodawcę faktury bądź jej części powinno zostać zgłoszone zleceniobiorcy do 7 dni po jej otrzymaniu, drogą elektroniczną poprzez e-mail: info@wysylajtaniej.pl.
9. W przypadku nieuregulowania faktury we wskazanym terminie wezwania do zapłaty mogą być wysyłane w formie elektronicznej na adres email Zleceniodawcy podany podczas składania zamówienia.
10. W przypadku nieuregulowania faktury we wskazanym terminie Zleceniobiorca zastrzega możliwość, naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie, a także skierowania sprawy na drogę windykacyjną. Za wykonywane usługi Zleceniobiorca pobiera opłatę, której wartość określa Cennik.
11. W przypadku podania nieprawidłowych danych ( niezgodności danych z formularza z rzeczywistymi danymi) może zostać naliczona dodatkowa opłata, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Kuriera. Wówczas Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty dodatkowej opłaty wskazanej każdorazowo przez Zleceniobiorcę drogą elektroniczną na adres Zleceniodawcy podany podczas składania zamówienia.
12. W przypadku nieuregulowania dodatkowej opłaty we wskazanym terminie wezwania do zapłaty mogą być wysyłane w formie elektronicznej na adres e-mail Zleceniodawcy podany podczas składania zamówienia.
13. W przypadku, nieuregulowania faktury we wskazanym terminie, Zleceniobiorca zastrzega możliwość naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie, a także skierowania sprawy na drogę windykacyjną.

§8 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego przekazania zlecenia Kurierowi lub nieprawidłowości w pracy platformy wysylajtaniej.pl, niewłaściwego wykonania usługi kurierskiej przez kuriera należy zgłaszać poprzez e-mail: reklamacja@wysylajtaniej.pl lub korzystając z panelu reklamacji dostępny po zalogowaniu się lub na adres stacjonarny ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
2. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie dotyczyło niewłaściwego wykonania usługi kurierskiej przez Kuriera, reklamacja może zostać złożona bezpośrednio do Kuriera lub za pośrednictwem Zleceniobiorcy. Podmiotem rozpatrującym Reklamację jest Przewoźnik. Zleceniobiorca przekazuje reklamację do Przewoźnika. Zleceniobiorca nie ma wpływu na rezultat złożonej reklamacji.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej wpływu. Odpowiedź wysyłana jest Zleceniodawcy drogą elektroniczną na adres, z którego reklamacja została wysłana.
4. Zleceniodawcy przysługują przeciwko Zleceniobiorcy roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę zobowiązań wynikających z zawartej umowy spedycji tylko w zakresie i do wartości kwoty, jaką zapłacił za w.w usługę.
5. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy podlega ograniczeniom wskazanym w § 5 niniejszego Regulaminu.

§9 Odstąpienie od umowy

1. Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od umowy, jednakże do chwili odbioru przesyłki przez kuriera lub do chwili jej nadania w siedzibie kuriera. W tym celu Zleceniodawca anuluje odpowiednią przesyłkę poprzez przycisk "anuluj" widoczny przy przesyłce w zakładce "przesyłki" lub złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysłane na adres e-mail: info@wysylajtaniej.pl; o następującej treści:
„Oświadczam, że odstępuję od umowy wygenerowania listu przewozowego nr .....
Proszę o zwrot zapłaconej ceny w wysokości ..... „
oraz uzupełni dane do przelewu w tym numer rachunku w zakładce Twoje dane .
2. Zleceniobiorca, zwróci Zleceniodawcy poniesione przez niego koszty, pomniejszone o koszty operacyjne anulowania listu przewozowego to jest 2,00 zł netto oraz ponoszone każdorazowo przez Zleceniobiorcę koszty płatności online oraz przelewu zwrotnego (to jest 3% wartości transakcji nie mniej niż 2 zł) w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy i podania danych do przelewu w zakładce "Dane konta".
3. W przypadku odstąpienia od umowy, po nadaniu przesyłki u kuriera, Zleceniodawca poniesie wszelkie uzasadnione koszty za czynności zrealizowane przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu.

§10 Wymagania techniczne

Do prawidłowego działania Serwisu wymagana jest przeglądarka internetowa z zainstalowanym pluginem Flash Player oraz oprogramowanie do odczytywania plików PDF np. Adobe Reader. Zalecamy również korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych

$11 Przetwarzanie danych osobowych

1. Wysylajtaniej.pl przetwarza dane osobowe Zleceniodawcy, podane przez niego w procesie rejestracji oraz zlecenia usługi kurierskiej w celu zawarcia i wykonania umowy zawieranej ze Zleceniodawcą na podstawie treść niniejszego Regulaminu, oraz treść Polityki Prywatności stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu. Podanie danych osobowych przez Zleceniodawcę jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wymienionej usługi.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Zleceniobiorcę określone zostały w polityce prywatności znajdującej się pod adresem https://www.wysylajtaniej.pl/polityka-prywatnosci

§12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa przewozowego, Prawa pocztowego, Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (umowa ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
2. Regulamin obowiązuje od: 2023-04-17

Nasze przesyłki realizują: